Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Simon Sportief :

 • KvK Groningen: 66796776
 • Beroepsgroep: Fysiotherapeuten
 • CKR & BIG-geregistreerd: 79918631204
 • AGB-code: 04012971

AFNEMER/LID
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten
van SIMON sportief.

Product/dienst:

 • Personal training/coaching
 • Fysiotherapie
 • Voedingsadvies

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, op grond waarvan SIMON sportief aan afnemer / lid, een of meer producten levert van het ogenblik af, dat afnemer / lid aan SIMON sportief om een aanbieding vraagt, dan wel dat SIMON sportief, al dan niet gevraagd, een aanbieding doet. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Bij conflict met wettelijke of verdragsrechtelijke bepalingen van niet-dwingendrechtelijke aard prevaleren deze bepalingen. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen SIMON sportief en afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Deze algemene voorwaarden kunnen door SIMON sportief worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vier weken nadat de wijzigingen bekend zijn gemaakt of op een latere datum indien de bekendmaking zulks vermeldt. De wijzigingen zullen tevens gelden voor de reeds bestaande overeenkomsten.

 1. CONDITIE VAN DE AFNEMER/LID

a)Het lid garandeert en verklaart dat hij/zij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert en dat hij/zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze training niet schadelijk is voor zijn/haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.

b)Het lid zal geen gebruik maken van alle door SIMON sportief aangeboden activiteiten en faciliteiten wanneer hij/zij in een toestand verkeert waarmee hij/zij de gezondheid, de veiligheid, het welzijn of de lichamelijke conditie van derden schaadt.

 1. AFSPRAKEN EN TARIEVEN

a) SIMON sportief en het lid gaan de overeenkomst voor het leveren van de afgesproken diensten in principe voor onbepaalde tijd met elkaar aan. Dit kan echter op elk moment door beide partijen opgezegd worden, rekening houdend met de termijn waarbinnen gemaakte afspraken vast liggen, de zgn. reserveringstermijn (zie artikel 4).

b) Het vaststaande tarief van €65,00 per consult of training is door SIMON sportief bepaald en kan zonodig individueel worden afgestemd met elk uniek lid, dat de diensten van SIMON sportief afneemt. Het overeengekomen tarief is inclusief BTW, reiskosten en andere kosten, die door SIMON sportief gemaakt worden om de diensten te kunnen leveren.

c) SIMON sportief mag het in de offerte overeengekomen tarief verhogen en zal een lid hiervan een week van tevoren op de hoogte brengen.

 1. BETALINGSVOORWAARDEN

a)Je kunt bij Simon Sportief alleen pinnen, tenzij anders is overeengekomen. De factuur ontvang je digitaal na de behandeling/training en/of na het afsluiten van een pakket. Van een fysiotherapeutische behandeling kun je de factuur zelf declareren bij jouw zorgverzekeraar.

b)Na de vervaldatum is het lid in gebreke en heeft de directie het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente wordt berekend over het te betalen bedrag vanaf het moment dat het lid in gebreke is, totdat het bedrag volledig betaald is.

c)Blijft betaling langer dan 1 maand uit, dan kan de directie de uitvoering van de diensten stilleggen totdat betaald is en kan de betaling aan derden worden uitbesteedt in de vorm van een incassobureau.

d)In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van het lid, zijn de vorderingen van de directie op het lid onmiddellijk opeisbaar.

e)Indien een klant geen gebruik wil maken van de door hen reeds vooruit betaalde trainingen dan krijgt de klant het hiervoor reeds betaalde bedrag niet terug. Wanneer de geldigheidstermijn die op het factuur staat verstreken is en niet alle vooruitbetaalde consulten zijn afgenomen, krijgt de klant het hiervoor reeds betaalde bedrag niet terug.

 1. RESERVEREN en ANNULEREN

a)Reserveringen/afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wanneer een reservering/afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd ongeacht de reden, wordt bij het lid dat de reservering heeft gemaakt 75% van het bedrag voor de betreffende dienst in rekening gebracht.

b) SIMON sportief behoudt zich het recht voor om reserveringen te weigeren van een lid dat herhaaldelijk reserveringen van services en/of programma’s annuleert of niet volgens afspraak verschijnt.

 1. OVERMACHT

a)Indien SIMON sportief door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

b)Indien de overmacht twee maanden duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

c)Ingeval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als SIMON sportief als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

 1. GESCHILLEN

a)Op deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk het Nederlands recht van toepassing.

b)Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter. SIMON sportief heeft het recht om zich tot de bevoegde rechter van de woonplaats van het lid te wenden.

c) Klachten & geschillen bij fysiotherapie:

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders tot een intern laagdrempelige en effectieve klachtenafhandeling. Dit betekent dat fysiotherapeuten een interne klachtenregeling moeten hebben, dat zij patiënten gratis toegang moeten bieden tot een klachtenfunctionaris en aangesloten moeten zijn bij een geschillencommissie.

Het Reglement Klachtenregeling Fysiotherapie dat het KNGF in overeenstemming met Zorgbelang Nederland heeft opgesteld, is van kracht in deze praktijk.

Op defysiotherapeut.com staat informatie en formulieren voor de patiënten om een klacht of geschil in te dienen. Je kan telefonisch contact opnemen met een klachtenfunctionaris voor advies en ondersteuning bij het indienen van een klacht. Je kan hiervoor contact opnemen met KNGF Ledenvoorlichting.

 1. SLOTBEPALINGEN

a)In alle gevallen, waarin deze bepalingen niet voorzien, rust de beslissing bij SIMON sportief.

Privacy 

Je digitale omgeving moet net zo vertrouwd zijn als je huis. Daarom gaan wij zorgvuldig met jouw gegevens om en houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We doen ons uiterste best om zo transparant mogelijk te zijn over waarom we bepaalde gegevens van je vragen en wat wij daarmee doen. Wanneer er enkele onderwerpen niet helemaal duidelijk zijn, dan kan je altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze privacy verklaring is van toepassing op Simon Sportief.

Contactgegevens:

Wasaweg 4-1
9723 JD Groningen
06 19 46 22 66

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die Simon Sportief in verband kunnen brengen met jou. Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of contact met ons hebt. Hierbij kan je denken aan je voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres en woonplaats. Deze persoonsgegevens zijn essentieel om contact met jou te kunnen opnemen en te kunnen onderhouden.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Simon Sportief raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@simonsportief.nl, dan verwijderd Simon deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Simon Sportief verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om facturen op te maken en te versturen.
 • Om de juiste behandeling te kunnen geven.

Simon Sportief verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening. Daarnaast verwerkt Simon Sportief persoonsgegevens op grond van overeenkomsten, namelijk voor de levering van onze diensten. De gegevens zijn noodzakelijk voor het kunnen behandelen van klachten.

Bijzondere persoonsgegevens

Naast persoonsgegevens verwerk ik ook bijzondere persoonsgegevens. De gegevens die Simon Sportief verwerkt zijn:

 • Diagnoses
 • Fysieke en mentale gesteldheid

Bovenstaande gegevens verwerkt Simon sportief om een zo goed mogelijk advies te kunnen uitbrengen. Het kan zijn dat het advies telefonisch plaatsvindt, maar dit kan ook plaatsvinden tijdens een consult, training of kennismakinggesprek.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Omdat jouw gegevens die ik bewaar medische gegevens zijn, is Simon Sportief volgens de wet verplicht deze gegevens 15 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Simon Sportief verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor het doorverwijzen naar een andere specialist of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Net als bijna iedere website maakt ook Simon Sportief gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Simon Sportief maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies en die geen inbreuk maken op je privacy. De functionele cookies die Simon Sportief inzet is noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Ook maken wij gebruik van analytische cookies die wij inzetten om onze website te verbeteren. Deze analytische cookies zijn zo ingesteld dat deze geanonimiseerd zijn en niet herleidbaar zijn naar een individu.

Daarnaast maken wij ook gebruik van marketing cookies. Deze worden gebruikt om advertenties te kunnen tonen. Deze cookies worden gebruikt om te adverteren op websites zoals Facebook, om advertenties te tonen aan mensen die onze website eerder hebben bezocht. Dit kan betekenen dat wij advertenties kunnen tonen aan bezoekers die een bepaalde actie niet hebben uitgevoerd op onze website. Deze cookies kan je uitzetten via onze cookie melding. Ook kun je je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten verwijderen en te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Simon Sportief en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@simonsportief.nl. Hierbij moeten we wel opmerken dat het recht tot verwijdering niet mogelijk is, wanneer deze voor fysiotherapeutische doeleinden worden gebruikt.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Simon Sportief wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

Meld je aan voor een gratis CHECK-UP!

In 20 minuten creëren we inzicht in de oorzaak van jouw klachten en bekijken we de mogelijkheden. Meld je aan door contact op te nemen.